ข่าวประกาศ : วิทยาเขตหาดใหญ่


12/08/62 :  กำหนดส่งมคอ 3-6 ปีการศึกษา 2562
 • จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 กำหนดส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  1 สัปดาห์  ให้ครบทุกรายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2562    ส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
  ภาคการศึกษาที่ 2/2562  ส่งภายในวันที่ 16 ธันวาคม  2562   
  ภาคฤดูร้อน /2563  
  ส่งภายในวันที่  5 พฤษภาคม  2563
 • จัดทำ มคอ.5 มคอ.6 กำหนดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  ภาคฤดูร้อน /2561          ส่งภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562
  ภาคการศึกษาที่ 1/2562   ส่งภายในวันที่  30  ธันวาคม  2562 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2562   ส่งภายในวันที่  22  พฤษภาคม 2563     
  ภาคฤดูร้อน /2562          
  ส่งภายในวันที่  23  กรกฎาคม 2563
29/06/61 สิ้นสุดวันที่
21/09/62
:
 • จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 กำหนดส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  1 สัปดาห์  ให้ครบทุกรายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2561    ส่งภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
  ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ส่งภายในวันที่ 2 มกราคม 2562   
  ภาคฤดูร้อน /2561  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 • จัดทำ มคอ.5 มคอ.6 กำหนดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
  ภาคฤดูร้อน /2560          ส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
  ภาคการศึกษาที่ 1/2561   ส่งภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2561   ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562     
  ภาคฤดูร้อน /2561          ส่งภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562                                   
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 7428 2248-50 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2248-50)
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@cc.psu.ac.th

ข่าวประกาศ : วิทยาเขตภูเก็ต


2/05/59 : การจัดทำ มคอ. 3-4  ( ภาคฤดูร้อน / 2558 )  
               
               -->> วันสุดท้ายที่ส่งรายงาน คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

 การจัดทำ มคอ. 5-6  ( 2 / 2558 ) 

               -->> วันสุดท้ายที่ส่งรายงาน คือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
22/12/58 : การจัดทำมคอ. 3-4  สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2558  วันสุดท้ายที่ส่งรายงาน คือวันที่ 25 ธันวาคม 2558

การจัดทำมคอ. 5-6 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2558   วันสุดท้ายที่ส่งรายงาน คือ วันที่ 11 มกราคม 2559

สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 7428 2248-50 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2248-50)
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@cc.psu.ac.th

Use the PSU Passport to sign in.

 •  
 •  

Request for permission if you don't have authorized.


ใช้งานได้ดีกับ   
 

Download TeamViewer Full version Download TeamViewer