ข่าวประกาศ : วิทยาเขตหาดใหญ่


28/05/64 :
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Specification and Report : Course Spec.) ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับการศึกษา รายละเอียด

(1) การจัดทำแผนรายละเอียดของรายวิชา/ชุดวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ให้ครบทุกรายวิชา
(2) การรายงานผลดำเนินการรายละเอียดของรายวิชา/ชุดวิชา และรายงานผลดำเนินการรายละเอียด ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
 • กำหนดส่งแผน ภายในวันที่  14  มิถุนายน  2564   (วันเปิดภาค  21 มิถุนายน  2564)  ***ภาคการศึกษาที่ 1 ขยายวันกำหนดส่งแผน ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564***
 • กำหนดส่งรายงานผลดำเนินการ ภายในวันที่  15 พฤศจิกายน  2564   (วันปิดภาค  25 ตุลาคม  2564)
(3) สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2564 รอประกาศจากสำนักงานประกันคุณภาพ
21/04/64 : วีดีโอแนะนำการใช้งาน Lecturer / Agent
VDO การอบรมระบบส่วนของอาจารย์ และผู้พิจารณา คลิก
1/04/64 : วีดีโอแนะนำการใช้งาน FacultyStaff / DepartmentStaff

VDO การอบรมระบบส่วนของเจ้าหน้าที่ คลิก
12/08/63 สิ้นสุดวันที่
6/06/64
: กำหนดส่งมคอ 3-6 ปีการศึกษา 2563
 • จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 กำหนดส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  1 สัปดาห์  ให้ครบทุกรายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2563    ส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
  ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ส่งภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563   
  ภาคฤดูร้อน /2563  
  ส่งภายในวันที่  12 เมษายน  2564
 • จัดทำ มคอ.5 มคอ.6 กำหนดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  ภาคฤดูร้อน /2562          ส่งภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
  ภาคการศึกษาที่ 1/2563   ส่งภายในวันที่  8  ธันวาคม  2563 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2563   ส่งภายในวันที่  26  เมษายน 2564    
  ภาคฤดูร้อน /2563          
  ส่งภายในวันที่  1  กรกฎาคม 2564
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 7428 2248-50 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2248-50)
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2072, 0-7428-2124 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2072,2124) หรือ support@cc.psu.ac.th

ข่าวประกาศ : วิทยาเขตภูเก็ต


ยังไม่มีประกาศจาก กบศ.
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 7428 2248-50 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2248-50)
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@cc.psu.ac.th

Use the PSU Passport to sign in.

 •  
 •  

Request for permission if you don't have authorized.


ใช้งานได้ดีกับ   
 

Download TeamViewer Full version Download TeamViewer