ข่าวประกาศ : วิทยาเขตหาดใหญ่


12/08/63 : กำหนดส่งมคอ 3-6 ปีการศึกษา 2563
 • จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 กำหนดส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  1 สัปดาห์  ให้ครบทุกรายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2563    ส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
  ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ส่งภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563   
  ภาคฤดูร้อน /2563  
  ส่งภายในวันที่  12 เมษายน  2564
 • จัดทำ มคอ.5 มคอ.6 กำหนดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  ภาคฤดูร้อน /2562          ส่งภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
  ภาคการศึกษาที่ 1/2563   ส่งภายในวันที่  8  ธันวาคม  2563 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2563   ส่งภายในวันที่  26  เมษายน 2564    
  ภาคฤดูร้อน /2563          
  ส่งภายในวันที่  1  กรกฎาคม 2564
29/06/61 สิ้นสุดวันที่
21/09/62
:
 • จัดทำ มคอ.3 มคอ.4 กำหนดส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  1 สัปดาห์  ให้ครบทุกรายวิชา  
  ภาคการศึกษาที่ 1/2561    ส่งภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
  ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ส่งภายในวันที่ 2 มกราคม 2562   
  ภาคฤดูร้อน /2561  ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 • จัดทำ มคอ.5 มคอ.6 กำหนดส่ง ภายใน 3 สัปดาห์  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
  ภาคฤดูร้อน /2560          ส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
  ภาคการศึกษาที่ 1/2561   ส่งภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2561   ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2562     
  ภาคฤดูร้อน /2561          ส่งภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562                                   
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 7428 2248-50 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2248-50)
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2072, 0-7428-2124 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2072,2124) หรือ support@cc.psu.ac.th

ข่าวประกาศ : วิทยาเขตภูเก็ต


ยังไม่มีประกาศจาก กบศ.
สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ " กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่"
โทร. 0 7428 2248-50 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2248-50)
มีปัญหาด้านการใช้งาน
ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@cc.psu.ac.th

Use the PSU Passport to sign in.

 •  
 •  

Request for permission if you don't have authorized.


ใช้งานได้ดีกับ   
 

Download TeamViewer Full version Download TeamViewer