คู่มือการใช้งานระบบ TQF Online

อาจารย์:

TQF3: LecturerManual

TQF5: LecturerManual5

TQF4: LecturerManual4

TQF6: LecturerManual6

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:

TQF5: EndorseManual

 

เจ้าหน้าที่:

link: StaffManual

 

ผู้บริหารระดับคณะ:

link: FacultySubmitterManual

 

ประธานหลักสูตร:

link: CurriculumPresidentManual

 

Admin คณะ:

link: FacultyAdministratorManual